Forum

Vendndodhja: Salla e Konferancave, Expocity

09:30 – 10:00 | Regjistrimi i Pjesëmarrësve
10:00 – 10:15 | Hapja dhe Fjala e Mirëseardhjes

Z. Rixhin Qoshja 

Prezantim i përgjithshëm i temave të diskutimit, ekspertëve folës dhe të ftuarve

10:15 – 11:00 | Prezantime

  • Transporti Publik në Shqipëri: Sfidat dhe Strategjia e së Ardhmes – Dr. Christian Mettke, Menaxher Projekti dhe Ekspert i Lëvizshmërisë – GIZ Albania
  • Integrimi i sistemeve të avancuara të sigurisë në mjete – Z. Rikard Pazitka, Menaxher Projekti – “Pro Alarm Projekt”
  • e-Transport: Digjitalizimi i Shërbimeve të Transportit Ndërqytetës – Znj. Dorina Kala, Analiste e Sistemeve Softuerike – Communication Progress
  • Histori Suksesi: Rinovimi i flotës me mjete 100% elektrike – Znj. Linda Dervishaj, Drejtore për Marrëdhëniet Institucionale dhe me Publikun – Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k

11:00 – 11:30 | Pushim i Shkurtër
11:30 – 13:00 | Diskutime sipas Grupeve

  • e-Transport dhe Transporti Publik 
  • Përmirësimi i Shërbimeve të Transportit Rrugor. Propozime për nisma e politika lehtësuese